Lesson 3 : Classroom Expressions

1. Lets begin = Hajimemasho(u) Ha-ji-me-ma-sho-(u)
2. Stand = Kiritsu Ki ri tsu
3. Straight up (when standing) = Kiotsuke Ki-o-tsu-ke
4. Bow = Rei Re-i
5. Sit = Chakuseki Cha-ku-se-ki
6. Let's finish = Owarimasho(u) O-wa-ri-ma-sho-(u)
7. What = Nani/Nan Na-ni/Na-n
8. (question marker) = ka ka
9. What is it? = Nan desu ka Na-n de-su ka
10. is absent = (o) Yasumi desu (o)-Ya-su-mi de-su
11. is tardy = Chikoku desu Chi-ko-ku de-su
12. Hurry = Hayaku Ha-ya-ku