You should watch FarenHYPE 9/11. Not the Michael Moore Propaganda filled bull crap he's been feeding you in Farenheit 9/11.